alt


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูกิจกรรมเพิ่มเติม


กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธี
เข้ากองประจำการ ประดับแถบ 3 สี ปี 2558

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 2 22-24 มกราคม 2559


มหกรรมเปิดบ้านความรู้ สู่โลกอาชีพ
และหลักสูตร 108 อาชีพ ประจำปี 2559

โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนคู่ขนาดมัธยมศึกษา
เข้าร่วมโครงการในวันที่ 19 มกราคม 2559


มหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558

โดยมีตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวด
และแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐานการแข่งขันกีฬาภายใน "สมอเรือเกมส์"
เทิดพระเกียรติฯ ป
ระจำปีการศึกษา 2558
โดยผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ ลานกีฬาฯประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปดาวน์โหลดhttps://nbitech1.files.wordpress.com/2016/08/panagnan.pdf


ข้อมูลสถานศึกษา 9 ด้าน
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ด้าน ปี2559
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ด้าน ปี2558


รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 วิทยาลัยเทคนิคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

แบบรายงานการประเมินตนเอง2558
รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชา
2558
รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
2558


- รายงานผลิตผลของสถานศึกษา
รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2558

- ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
รหัสเข้าใช้งานสำหรับครู
รหัสเข้าใช้งานสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.
รหัสเข้าใช้งานสำหรับนักเรียน ระดับ ปวส.แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์